“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”

         สร้าง "ผู้รับ" ให้เป็น "ผู้ให้" คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด “19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” และจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้           กับประเทศชาติ ให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
          วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563)  นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน พร้อมด้วย คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด, คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด, รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษาฯ  ผู้แทนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งนิสิตนักศึกษา    คนรุ่นใหม่ที่สนใจ  และสื่อมวลชนเข้าร่วม
 
             คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่า “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ดำเนินกิจกรรมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยมาเป็นปีที่ 19 โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา  เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเรา ไม่ได้ทำเพื่อให้แค่ทุนการศึกษาแล้วจบเท่านั้น แต่เรายังสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย ให้ได้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ทักษะธรรมนำชีวิต จนถึงการทันโลกทันสถานการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่หล่อหลอมนักเรียนทุนฯ มาตั้งแต่วันที่เขาได้รับทุนจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด ที่สำคัญได้ถ่ายทอดดีเอ็นเอที่เป็นอัตลักษณ์แก่เยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญู เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่าที่ผ่านวันเวลา เติบโต และผลิตผล ที่งดงามโดดเด่น เพราะได้รับโอกาสทางการศึกษา เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านพ้นความยากจน มีอาชีพการงานมั่นคง และยังเกิดโอกาสของการได้เป็น “ผู้ให้” เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นหลังจากที่ตนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว ”

                  คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด กล่าวว่า “ในปี 2563 นี้ โครงการทุนการศึกษาฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำงานวิจัยโครงการทุนฯ ขึ้น เพื่อถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ที่เป็นผลผลิตของโครงการทุนฯ ว่าตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา จากการที่โครงการทุนฯ ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนในชนบท ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาระดับชั้นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานั้น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ครบ 77 จังหวัด มีเยาวชนได้รับโอกาสกว่าสามพันคน เกิดผลิตผลรับใช้ชาติและตอบแทนท้องถิ่นมากมาย แทบจะอยู่ในทุกวงการอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต จนนำไปสู่การหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน และผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะช่วยให้ผู้ที่สนใจ                   ทั้งภาคการศึกษาและสังคม ได้มองเห็นว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างคน ที่จะเป็นผลผลิตกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ”
 
               ด้าน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดงานวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้คนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่มีความหมายและสะท้อนความสำคัญต่อวงการการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และคาดว่าผลลัพธ์ของงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ในภาคสังคม เพราะ ในประเทศไทยแทบจะไม่มีองค์กรใดของภาคเอกชนที่จะลงรายละเอียดด้านการให้การศึกษาแก่เยาวชนไทย ที่ยาวนานและมีกระบวนการเสริมสร้างตลอดระยะเวลาของการให้ทุนการศึกษาเท่านี้มาก่อน มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการถอดบทเรียนและขยายผลให้ทุกภาคส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป”
 
               ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการตัวอย่างนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้ทางแฟนเพจ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และ www.thaicity4social.com