กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

นโยบายบริหาร
การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดความมานะพยายาม ความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ตอบสนองความพึงพอใจ ให้กับผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้นและที่สำคัญที่สุด ต้องรับใช้สังคมด้วย

“ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาด
ความมานะพยายาม ความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์”

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ
องค์กรจะเป็นผู้ นำตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้านทุกประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย โดยนำเสนอสินค้าที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานความ เป็นอยู่ของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย รวมถึงสามารถส่งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นโยบายด้านสังคม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่พึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนต่อสังคมและสนับสนุน ให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา

นโยบายด้านการพนักงาน
องค์กรถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนร่วมอันสำคัญที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง ให้แก่องค์กร ดังนั่นจึงถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องให้การตอบแทนแก่พนักงาน อาทิ จ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและตามกำลังความสามารถ ส่งเสริมให้พนักงานได้ มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อจะได้มีโอกาส ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ด้วยการดำเนินงาน ที่เน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ “ชาร์ป” ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดียิ่งเสมอมาบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น สินค้าทุกชิ้นที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ล้วนผ่านกระบวนการผลิต และระบบควบคุมตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ได้แก่
 


 

นอกจากนี้ยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ภายในประเทศจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้แก่