กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

PC Supervisor / Sales Promoter

รายละเอียดงาน:
 • ประสานงานและ วางแผนร่วมกับ Sale Team เพื่อบรรลุเป้าหมายการขายทั้ง Sale-In & Sale –Out ในแต่ละเดือน
 • วางแผนการขาย, บริหารยอดขายของพนักงาน PC Supervisor และ PC ให้บรรลุตามเป้าหมายการขายของแต่ละกลุ่มสินค้าในเต่ละเดือน
 • สรรหาและ พัฒนาทักษะการการทำงานของพนักงาน PC Supervisor และ PC ที่อยู่ภายในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน PC Supervisor และ PC ให้เป็นไปตามระเบียบทั้งของบริษัทฯ และร้านค้าที่พนักงานเข้าไปประจำพื้นที่การขาย
 • บริหารสต๊อกของแต่ละหมวดสินค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้า ให้มีสถานะพร้อมขาย และเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ
 • จัดทำ Report สรุปสถานะการการขายของแต่ละ Account ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเรื่อง สินค้า, ราคา, โปรโมชั่น, จำนวน PC, ตัวโชว์ และสื่อส่งเสริมการขาย ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และคู่แข่ง ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบรายเดือน และรายสัปดาห์
 • ออกตรวจสาขาในพื้นที่ กทม. และ ต่างจังหวัด ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน, ทีมงาน และผู้บริหารของห้างร้านต่างๆ ที่ PC ปฎิบัติงานอยู่
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ ตารางวันหยุดตามตกลง

Programmer (Web application developer)

รายละเอียดงาน

 1. พัฒนา Web Application และ Support การใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. พัฒนาโปรแกรม SAP และSupport การใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้าน Database และการเขียน Web Application
 3. ประสบการณ์การใช้ SAP เช่น การเขียน ABAP การทำ interface ระหว่าง SAP กับระบบต่างๆ เช่น Web service หรือ iDoc จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้แทนขาย (Dealer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

 1. ดูแลยอดขายตามเป้าหมายบริษัทฯ พัฒนาช่องทางการขาย
 2. บริหารการเก็บเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 3. ประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับร้านค้า
 5. วางแผนการขายและนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
 6. เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขาย (PC) ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 4. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การสอนงาน และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้