กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Key Account Executive (Modern Trade)

รายละเอียดงาน
 • วางแผนการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าที่ได้รับมอบหมายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองกับจัดซื้อ เพื่อผลักดันการขายสินค้าเข้าห้างฯ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการจัดรายการส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการ PC ตรวจเยี่ยมพื้นที่หน้าขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย สถานการ์การตลาด คู่แข่งทางการตลาด และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้า 3-5 ปี หากมีประสบการณ์งานขายสินค้า Modern trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการนำเสนอและทักษะในเจรจาต่อรองที่ดี ไหวพริบดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE และโปรแกรม SAP ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
   

ผู้แทนขาย (Dealer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 • ดูแลยอดขายตามเป้าหมายบริษัทฯ พัฒนาช่องทางการขาย
 • บริหารการเก็บเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • ประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับร้านค้า
 • วางแผนการขายและนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
 • เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขาย (PC) ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การสอนงาน
  และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
        

โภชนากร (สาธิตประกอบอาหาร)

รายละเอียดงาน
 • สาธิตการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวของ SHARP ในงานแสดงสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนงานการตลาดเป็นผู้กำหนด ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ณ จุดสาธิต
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่ง และรวบรวมยอดขายระหว่างการจัดงาน
 • ร่วมคิดค้นสูตรอาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว SHARP
 • ประเมินและจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการทำงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ หรือคหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร หรือการออกสาธิต 6 เดือนขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักการทำอาหาร และสามารถทำอาหารตามสูตรที่กำหนดได้ (ทั้งอาหารคาว หวาน เบเกอรี่)
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ สามารถพูดจาโน้มน้าวได้ดี และสามารถพูดในที่สาธารณะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือสถานที่ตามที่บริษัทฯ กำหนดได้

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (คลังสินค้าสุวินทวงศ์)

รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานคลังสินค้า
 • วางแผนงานด้านการบริหารคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
 • บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าและสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการเปิดบิลของแผนกขาย
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งติดตามการซ่อมบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
 • สามารถบังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎและระเบียบวินัยของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา Logistics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้งาน MS Office และระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเลิกดึกได้