กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Marketing & Communication Senior Manager

Job Description
 • Setup and Drive strategic & action plan to manage the overall of branding for promotion activities, all public relations, communication and advertisements.
 • Manage and develop communication strategy for offline & online communication and public relations.
 • Analyses the communication performance and for improvements on each platform. 
 • Develop and implement creative visual merchandise display strategy to support promotion / event activities.
 • Budget and allocate resources for communication program that align with the market and Brand direction.
 • Develop the working process and coach team members of the department to be proactive and keep up with changing situations, tools and consumer demands.
 • Coordinate with other departments smoothly.
Job Specification
 • 7-10 years’ experience in Marketing Communications, Public Relations, Advertising, Brand Marketing or related fields.
 • Possess the vision, insight and confidence necessary to manage a team.
 • Solution-oriented and strong analytical skills.
 • Able to lead and execute research-driven communications programs to advance the business goals and brands.
 • Can-do attitude, creative and optimistic.
 • Keep up with trends all the time.
 • Comprehensive communication skills, presentation skills, public speaking skills, good interpersonal skills.

Senior Sales Manager (Modern Trade)

Responsibilities
• Develop  sales strategy to achieve sale target
• Set individual sales targets with sales team,lead  and supervice  sales team.
• Develop promotion  and activities to increase sales performance.
• Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue.
• Control expenses and monitor budgets
• Support PC team to drive sale volume
• Manage customer negotiations for promotion and  display execution
 
Qualifications
• Bachelor’s degree or higher in any related field.
• Age over 35 years old.
• Minimum 5 years experiences in Management  level  in Modern Trade channel
• Interpersonal   skill , people management and proactive.
• Excellent command of MS Office.
• Able to travel  upcountry .
• Able to drive a car with driving license.

Key Account Executive (Modern Trade)

รายละเอียดงาน
 • วางแผนการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าที่ได้รับมอบหมายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองกับจัดซื้อ เพื่อผลักดันการขายสินค้าเข้าห้างฯ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการจัดรายการส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการ PC ตรวจเยี่ยมพื้นที่หน้าขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย สถานการ์การตลาด คู่แข่งทางการตลาด และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้า 3-5 ปี หากมีประสบการณ์งานขายสินค้า Modern trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการนำเสนอและทักษะในเจรจาต่อรองที่ดี ไหวพริบดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE และโปรแกรม SAP ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
   

ผู้แทนขาย (Dealer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 • ดูแลยอดขายตามเป้าหมายบริษัทฯ พัฒนาช่องทางการขาย
 • บริหารการเก็บเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • ประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับร้านค้า
 • วางแผนการขายและนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
 • เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขาย (PC) ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การสอนงาน
  และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
        

เจ้าหน้าที่การตลาด (Product Development)

รายละเอียดงาน
 • ประสานงานและกำกับดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจน Product Launch ซึ่งจะต้องประสานงาน NPD ในการทำข้อมูลสินค้าใหม่ เพื่อใช้สื่อสารกับพนักงานขายและทีมขายด้วย
 • ติดตามและนำเสนอข้อมูลคู่แข่ง รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆและสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ
 • ติดตามและดูแลสินค้าที่ออกวางตลาด เมื่อพบปัญหา ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสินค้า
 • ติดตามสินค้าคงคลังและยอดขายทุกวัน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนทางการตลาดได้ทันตามสถานการณ์ของตลาดปัจจุบัน
 • จัดทำเอกสารต่างๆภายในแผนก การทำรายงานการประชุม รวมทั้งสนับสนุนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายขาย แผนกส่งเสิรมการขาย แผนกบริการหลังการขาย เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 •  อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office และระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

โภชนากรสาธิต

รายละเอียดงาน
 • สาธิตการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวของ SHARP ในงานแสดงสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนงานการตลาดเป็นผู้กำหนด ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ณ จุดสาธิต
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่ง และรวบรวมยอดขายระหว่างการจัดงาน
 • ร่วมคิดค้นสูตรอาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว SHARP
 • ประเมินและจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการทำงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ หรือคหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร หรือการออกสาธิต 6 เดือนขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักการทำอาหาร และสามารถทำอาหารตามสูตรที่กำหนดได้ (ทั้งอาหารคาว หวาน เบเกอรี่)
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ สามารถพูดจาโน้มน้าวได้ดี และสามารถพูดในที่สาธารณะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือสถานที่ตามที่บริษัทฯ กำหนดได้