Tips เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป
สัญลักษณ์แสดงอาการผิดปกติ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า CY-101

ในกรณีที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ระบบภายในเตาจะตรวจสอบโดยมีเสียงสัญญาณเตือน พร้อมแสดงการกระพริบของไฟที่ช่อง POWER ตั้งแต่ L1 - L6 (120 - 2,000)

L1 (120) คือ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟร้อนกว่าปกติ
L2 (600)และ L3 (1,000) คือ ผิวหน้าเตาร้อนเกินไป
การแก้ไข เมื่ออุณหภูมิลดลงในเวลาต่อมา เตาจะใช้การได้เหมือนเดิม

L1 (120) และ L2 (600) แรงดันไฟฟ้าต่ำผิดปกติ
L2 (600) คือ แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ
การแก้ไข เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เมื่อกระแสไฟฟ้าปกติ

ถ้าหากแสดงผลนอกเหนือจากนี้ คือ อาการผิดปกติภายในวงจรไฟฟ้า

การแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่าน

สัญลักษณ์แสดงอาการผิดปกติ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า CY-201

ในกรณีที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ระบบภายในเตาจะตรวจสอบและแสดงสัญลักษณ์พร้อมสัญญาณเสียง ดังนี้

สัญลักษณ์ E1 คือ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟร้อนกว่าปกติ
สัญลักษณ์ E6 คือ ผิวหน้าเตาร้อนเกินไป
การแก้ไข เมื่ออุณหภูมิลดลงในเวลาต่อมา เตาจะใช้การได้เหมือนเดิม

สัญลักษณ์ E2 คือ แรงดันไฟฟ้า สูงผิดปกติ
สัญลักษณ์ E3 คือ แรงดันไฟฟ้า ต่ำผิดปกติ
การแก้ไข เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เมื่อกระแสไฟฟ้าปกติ

สัญลักษณ์ E0, E4, E5, E7, E8 คือ อาการผิดปกติภายในวงจรไฟฟ้า

การแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่าน

สัญลักษณ์แสดงอาการผิดปกติ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า CY-301

เตาจะหยุดทำงาน หลังจาก 3 วินาที จอแสดงผลจะแสดงสถานะการทำงานผิดปกติเพื่อแจ้งเตือน เป็นรหัสอยู่กลางหน้าจอ การลบหน้าจอแสดงผลนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน แล้วกดเปิดเครื่องอีกครั้ง

EO ภาชนะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
E1 วงจรทำงานผิดปกติ
E2 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิลัดวงจรหรือเปิดวงจร
E3 แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ (250 V- 275 V)
E4 แรงดันไฟฟ้าต่ำผิดปกติ (145 v - 165 V)
E5 ผิวหน้าเตาร้อนเกินไป
E6 IGBT มีอุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วินาที
E7 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ IGBT ลัดวงจร หรือ เปิดวงจร

ในกรณีที่ลบหน้าจอแล้ว เปิดเตาให้ทำงานใหม่แล้ว ยังแสดงผลซ้ำอีก ขอให้ติดต่อศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน เพื่อตรวจเช็กเครื่อง