Tips พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว
ตะแกรงครอบใบพัดหลวม

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการประกอบตะแกรงครอบใบพัด และใบพัดพัดลมไม่ถูกต้อง หรือไม่แน่น ส่งผลให้พัดลมมีอาการสั่นและตะแกรงใบพัดหลวมได้

ข้อแนะนำ ตรวจสอบการประกอบตะแกรงพัดลมและใบพัดใหม่ทั้งหมด และควรประกอบให้ถูกวิธีด้งนี้

  1. นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท
  2. หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
  3. สวมใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ โดย จัดให้ร่องบ่าที่ใบพัด ตรงกับเดือยรองแกนมอเตอร์ แล้วล็อกด้วยตัวล็อดใบพัด ในกรณีที่ร่องบ่าไม่เข้ากับเดือยรองแกนมอเตอร์ จะทำให้ไม่สามารถล็อกใบพัดได้
  4. จากนั้น ประกอบตระแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหน้า) โดยประกบและบีบเข้าหากันให้สนิทโดยรอบ แล้วทำการยึดด้วยตัวยืดตะแกรง

ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนใบพัดพัดลม

ในกรณีใบพัดชำรุด สามารถเปลี่ยนใบพัดพัดลมเอง ง่าย ๆ ดังนี้

  • ตะแกรงด้านหน้าออก
  • หมุนตัวล็อกใบพัดออก โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
  • ถอดใบพัดที่ชำรุดออก แล้วเปลี่ยนใบพัดอันใหม่ใส่ โดยให้ร่องบ่าที่ใบพัดตรงกับเดือยรองแกนมอเตอร์
  • ใส่ตัวล็อกใบพัด โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น
  • ประกบตะแกรงหน้าเข้ากับตะแกรงหลัง และบีบเข้าหากันให้สนิทโดยรอบยึดตะแกรงด้วยตัวยึดตะแกรง